INFORMACJE ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH | VIAVAC

+48 683 843 908

Phone

INFORMACJE ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

z

INFORMACJE ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH –

REKRUTACJE

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (,,RODO”) przekazujemy Panu/Pani poniższe informacje związane z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych w związku ze złożeniem przez Pana/Panią aplikacji w procesie rekrutacji prowadzonym przez VIAVAC POLSKA SP. Z O.O.
1. Dane Administratora danych osobowych
Administratorem Pana/Pani danych osobowych podanych w CV i w formularzu rekrutacji jest: VIAVAC POLSKA SP. Z O.O. z siedzibą w Wolsztynie (ul. Przemysłowa 2, 64-200 Wolsztyn) (dalej jako „Administrator”). Z Administratorem można kontaktować się w następujący sposób:
e-mailem: kontakt@viavac.pl
telefonicznie: +48 683843908 lub +48 534002800
listownie na adres: ul. Przemysłowa 2, 64-200 Wolsztyn.
Administrator będzie decydować o celach i sposobach przetwarzania Pana/Pani danych osobowych oraz ich zabezpieczenia.
2. Podstawy prawne i cele przetwarzania
Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących celach i na następujących podstawach:
• w celu prowadzenia przez Administratora rekrutacji dotyczącej stanowiska, na które Pan/Pani aplikuje – w razie wyrażenia przez Pana/Panią zgody w ramach formularza rekrutacji oraz poprzez wyraźne działanie, którym jest przesłanie formularza wraz z CV do Administratora (zgoda w ramach formularza ma na celu m.in. zachowanie zasady przejrzystości – aby przed jej wyrażeniem wiedział Pan/Pani o zakresie zgody, możliwości jej cofnięcia oraz o konsekwencjach braku
zgody lub jej cofnięcia)
– na podstawie Pana/Pani dobrowolnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przy czym w ramach prowadzenia rekrutacji będą podejmowane w szczególności następujące czynności dotyczące Pana/Pani danych osobowych:
o dokonanie oceny Pana/Pani kwalifikacji do pracy na stanowisku, którego dotyczy rekrutacja i przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej,
o udostępnienie podanych przez Pana/Panią danych osobowych następującym spółkom powiązanym osobowo z Administratorem: CATCHSHIFT SP Z O. O., JEKKO POLSKA SP Z O. O. oraz iDMK SP Z O. O. w związku z prowadzeniem przez te spółki analogicznych procesów rekrutacyjnych, w których Pana/Pani CV może zostać wykorzystane, w celu weryfikacji Pana/Pani kandydatury i przeprowadzenia rozmowy rekrutacyjnej z udziałem Klienta;
o przygotowanie formalnoprawnych dokumentów związanych z udziałem w procesie rekrutacyjnym.
• w celu dodania do bazy kandydatów i prowadzenia przez Administratora oraz CATCHSHIFT SP. Z O. O., JEKKO POLSKA SP. Z O. O. oraz iDMK SP. Z O. O. przyszłych procesów rekrutacyjnych – w razie wyrażenia przez Pana/Panią zgody w ramach formularza rekrutacji – na podstawie Pana/Pani dobrowolnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przy czym w każdym takim procesie rekrutacyjnym będą podejmowane wskazane powyżej (jak dla rekrutacji dot. stanowiska, na które Pan/Pani aplikuje) czynności rekrutacyjne dotyczące Pana/Pani danych osobowych;
Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu związanym z automatycznym podejmowaniem decyzji, tj. profilowaniu, które odbywałoby  bez udziału człowieka i wywoływało skutki prawne lub w podobny sposób wpływało na Pana/Panią.
3. Okres przechowywania danych osobowych
Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą do zakończenia procesu rekrutacji, w którym Pan/Pani bierze udział. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych dla celów przyszłych rekrutacji Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania kolejnych rekrutacji prowadzonych przez Administratora w okresie najbliższych 5 lat. Ponadto w przypadku wycofania zgody na przetwarzanie danych okres przetwarzania zostanie skrócony i będzie trwał do momentu wycofania zgody na dalsze przetwarzanie – co dotyczy obydwu opisanych przypadków przetwarzania danych osobowych.

4. Odbiorcy danych
Pana/Pani dane osobowe mogą być udostępniane:
• dostawcom usług zaopatrującym Administratora w rozwiązania techniczne i informatyczne umożliwiające prowadzenie działalności gospodarczej, w tym dostawcy systemu rekrutującego „elementapp.ai”, a także innym podmiotom wspierającym działalność Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umowy (tj. zgodnie z art. 28 RODO);
• spółkom powiązanym osobowo z Administratorem: CATCHSHIFT SP Z O. O., JEKKO POLSKA SP Z O. O. oraz iDMK SP Z O. O.;
• upoważnionym do tego na podstawie przepisów prawa.
5. Przekazanie danych do organizacji międzynarodowej oraz podmiotów mających siedzibę poza Unią Europejską:
Administrator nie ma zamiaru przekazania Pana/Pani danych osobowych do państwa trzeciego (tj. państwa poza Europejskim Obszarem Gospodarczym) lub organizacji międzynarodowej.

6. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
Przysługuje Panu/Pani prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymywania ich kopii, ich sprostowania (poprawiania), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
W zakresie, w jakim Pana/Pani dane przetwarzane są na podstawie odrębnej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Pozostanie to jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed cofnięciem zgody.
7. Obowiązek / dobrowolność podania danych
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie skutkować będzie brakiem możliwości udziału przez Pana/Panią w prowadzonej rekrutacji, a także brakiem możliwości dodania Pana/Pani danych do bazy kandydatów i udziału w przyszłych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Administratora.